O firmie

Przed­się­bior­stwo Pro­duk­cja Opa­ko­wań Drew­nianych Piotr Ro­ga­liń­ski działa w branży opa­ko­wań od 2005 roku. Firma po­wstała w od­po­wie­dzi na ro­snące ocze­ki­wa­nia rynku i stale dy­na­micz­nie roz­wija się. Współpracujemy z wieloma cenionymi w Polsce firmami z wielu branż; od sektora spożywczego po budowlany. Obszar naszego działania obejmuje całą Polskę, jednak przeważająca część naszych klientów to przedsiębiorstwa z rejonu Wrocławia. Kompleksowo obsługujemy firmy w zakresie dostawy, wymiany i wykupu palet. Trudnimy się również skupem złomu paletowego, zapewniając pełną dokumentację w tym zakresie.Sie­dziba przedsiębiorstwa mie­ści się w miej­sco­wo­ści Ra­dzo­wice, w po­wie­cie ole­śnic­kim, 15 km od trasy S8 Wro­cław — War­szawa. Tu­taj rów­nież pro­wa­dzona jest pro­duk­cja pa­let oraz wszel­kiego ro­dzaju ele­men­tów opa­ko­wań. Pro­dukty na­szej firmy ce­chuje wy­soka ja­kość wy­ko­na­nia. Elastyczność produkcji pozwala na małoseryjną produkcję opakowań nietypowych takich jak: skrzynie, stojaki, wsporniki, ramki.Za­pew­niamy wła­sne za­ple­cze transportowe ponadto świadczymy także usługi transportowe.

Nasza firma to gwarancja wysokiej jakości produktów i terminowych dostaw!